ประชุมสภา อบต.หนองสาหร่าย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 28 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม อบต.หนองสาหร่าย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมสภา อบต.หนองสาหร่าย

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2560

วันที่ 28 สิงหาคม 2560

ณ ห้องประชุม อบต.หนองสาหร่าย

 

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24