โครงการอบรมเพิ่มความรู้คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล พ.ศ.2560

 

นายสิทธิชัย อภิธนาภิรักษ์ รองนายกอบต.หนองสาหร่าย ร่วมเปิดงานในคั้งนี้ และมีการจัดอบรมให้ความรู้คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหนองสาหร่ายและเกษตรกรปลุกข้าวในตำบลหนองสาหร่าย

ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหนองสาหร่าย

หมู่ที่ 5 บ้านซับหวาย ต.หนองสาหร่าย

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560

 

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24