นายก พบ อสม.

ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายมิชา พงษ์สว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย

พร้อมคณะ ได้เข้ามาพบปะ กับ อสม. ในการประชุมประจำเดือนของทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ่อทอง

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24