โครงการฝึกอบรม สัมมนา และทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย และผู้นำชุมชน ประจำปี ๒๕๖๐ กิจกรรมหัวข้อ “สร้างประโยชน์ต้นทางลดขยะสร้างรายได้ปลายทาง เพื่อเพิ่มความรู้ด้านบริหารจัดการขยะ”

 

 

 

 

 

โครงการฝึกอบรม สัมมนา และทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่

ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่ายและผู้นำชุมชน ประจำปี ๒๕๖๐

กิจกรรมหัวข้อ “สร้างประโยชน์ต้นทางลดขยะสร้างรายได้ปลายทาง เพื่อเพิ่มความรู้ด้านบริหารจัดการขยะ”

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24