การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ)

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของระบบการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่

จนนำไปสู่การแปรรูปเป็นพลังงาน ตามโครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ ในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.

จากการประชุม ได้ทราบถึงความต้องการ และปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน เพื่อจะนำไปแก้ไขปัญหาด้านขยะที่ทางท้องถิ่นได้ประสบอยู่

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24