รณรงค์การคัดแยกขยะ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 

รู้จักรักษ์ รู้จักประโยชน์ รักษาสิ่งแวดล้อม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านซับหวาย สอนตั้งแต่เด็กเพื่อโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24