กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมการฝึกอบรม เรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) สำหรับประชาชน ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแกนนำด้านสุขภาพ วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562

      

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24