โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตรราชสุดฯ สยามบรมราชกุมารี

ข้าราชการ ลูกจ้าง ได้ศึกษาดูงาน ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตรราชสุดฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ 11 กันยายน 2562 ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตรราชสุดฯ สยามบรมราชกุมารี ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว

            

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24