โครงการศูนย์บริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อดูแลสุขภาพประชาชน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ได้ดำเนินโครงการศูนย์บริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อดูแลสุขภาพประชาชน
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ให้มีภาวะสุขภาพที่ดีถ้วนหน้า ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ สามารถเข้าถึงการบริการสาธารณสุขได้อย่างเหมาะสมและดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ
จึงขอรายงานผลสรุปจำนวนผู้รับบริการศูนย์บริการสาธารณสุข เชิงรุกและเชิงรับ พร้อมภาพประกอบการให้บริการสาธารณสุขเชิงรุก

     

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24