กองช่าง ออกพื้นที่เพื่อตัดกิ่งไม้ พาดสายไฟ บริเวณบ้านโนนอุดม หมู่ที่ 1 ขอบคุณประชาชนในพื้นที่ที่ช่วยกันดูแล ขอบคุณจากใจคะ

 

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24