จิตอาสาพระราชทาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา(สนภ.5 นทพ.)

จิตอาสาพระราชทาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา(สนภ.5 นทพ.)
ได้มีการสำรวจสิ่งล่วงล้ำลำน้ำลำตะคลอง
ตั้งแต่วันที่ 18 - 21 พฤศจิกายน 2562 ทั้งหมด 3 โซน

1. โซนลำตะคลอง
การสำรวจระยะทาง 3.50 กิโลเมตร
พบสิ่งกีดขวางทั้งหมด 18 จุด ดังนี้
-สะพานข้ามแม่น้ำ 4 จุด
-แพสูบน้ำ 1 จุด
-สิ่งล่วงล้ำน้ำอื่นๆ 13 จุด

2. โซนคลองยาง
การสำรวจระยะทาง 25 กิโลเมตร
พบสิ่งกีดขวางทั้งหมด 36 จุด ดังนี้
-สะพานข้ามคลอง 8 จุด
-ท่อลอด 5 จุด
-ฝายน้ำล้น 13 จุด
-สิ่งล่วงล้ำน้ำอื่นๆ 10 จุด

3. โซนคลองหินลับ
การสำรวจระยะทาง 9.347 กิโลเมตร
พบสิ่งกีดขวางทั้งหมด 32 จุด ดังนี้
-สะพานข้ามแม่น้ำ 1 จุด
-เขื่อนกันเซาะ 1 จุด
-ท่าเรือชนิดทางลาดในแม่น้ำ 1 จุด
-ฝายน้ำล้น 1 จุด
-อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้สำหรับวิถีชุมชนดั้งเดิม การประกอบชีพในภาคการเกษตรและศาสนสถาน 1 จุด
-สิ่งปลูกสร้างสำหรับส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่สร้างเพื่อประโยชน์ของทางราชการ 5 จุด
-สิ่งล่วงล้ำลำน้ำอื่นๆ 18 จุด

    

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24