ตอนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

ตอนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม ดูงานโครงการส่งเสิรมการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านซับหวาย หมู่ 5 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563

  

  

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24