ร่วมเปิดงาน โครงการ "เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ "

นางสาวอรรถศรี มูลเงิน รองปลัด อบต.หนองสาหร่าย รักษาราชการแทนปลัด อบต.หนองสาหร่าย ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.หนองสาหร่าย ร่วมเปิดงาน โครงการ "เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ " ตามแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ณ ชุมชนมอปลาย่างใหม่ บริเวณที่ราชพัสดุ ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา จัดโดย สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมาและผู้ร่วมสนับสนุน

  

  

 
 

 

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24