โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ

โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2563 รณรงค์และป้องกันโรคปอดอักเสบ จากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใหม่ 2019 โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.หนองสาหร่าย ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย

  

  

 

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24