บคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลนาสีนวล อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

นางสาวอรรถศรี มูลเงิน รองปลัด อบต.หนองสาหร่าย รักษาราชการแทนปลัด อบต.หนองสาหร่าย ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย รับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลนาสีนวล อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านซับหวาย ต.หนองสาหร่าย

  

 

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24