โครงการผู้สูงอายุ สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองขาม

กองสวัสดิการและสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย นำคณะผู้สูงอายุศึกษาดูงาน โครงการผู้สูงอายุ สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองขาม อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

  

  

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24