ต้อนรับคณะดูงาน เรื่อง การบริหารจัดการองค์กร

นาวสาวอรรถศรี มูลเงิน รองปลัด อบต.หนองสาหร่าย รักษาราชการแทน ปลัด อบต.หนองสาหร่าย ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.หนองสาหร่าย และหนัวหน้าส่วนราชการ ต้อนรับคณะดูงาน เรื่อง การบริหารจัดการองค์กร
ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 จาก องค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

 

  

 

 

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24