ต้อนรับคณะดูงาน เรื่องการบริหารจัดการที่ดี จากองค์การบริหารส่วนตำบลกาลูปัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

นางสาวขวัญใจ ด่านทองหลาง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเกษตร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร และหัวหน้าส่วนนราชการ ต้อนรับคณะดูงาน เรื่องการบริหารจัดการที่ดี
จากองค์การบริหารส่วนตำบลกาลูปัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
การอบรมครั้งนี้ มีการแสดงของทีมงานกู้ชีพ การป้องกันการบาดเจ็บทางถนน

  

  

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24