โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อการป้องกันตนเอง

นางสาวอรรถศรี มูลเงิน รองปลัด อบต.หนองสาหร่าย รักษาราชการแทน ปลัด อบต.หนองสาหร่าย ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. หนองสาหร่าย และ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานจ้าง ได้จัด
"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อการป้องกันตนเอง" ในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย เพื่อเผยแพร่วิธีการจัดทำหน้ากากอนามัย และให้ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังโรคติดต่อเชี้อไวรัสโคโรนา2019 ให้แกผู้นำชุมชน ประชาชนในตำบล

  

  

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24