ออกพ้นยุง หมู่ที่ 16 บ้านฝ่ายมอญ ในวันที่ 15 เมษายน 2563

นางสาวอรรถศรี มูลเงิน รองปลัดอบต.หนองสาหร่าย รักษาราชการแทน ปลัด อบต.หนองสาหร่าย ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.หนองสาหร่าย พร้อมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกพ้นยุง หมู่ที่ 16 บ้านฝ่ายมอญ ในวันที่ 15 เมษายน 2563

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24