ออกพ้นหมอควันกำจัดยุงลาย หมู่ 16 บ้านฝ่ายมอญ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ออกพ้นหมอควันกำจัดยุงลาย หมู่ 16 บ้านฝ่ายมอญ
และออกให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยา เนื่องจากได้รับเเจ้งจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อทอง ว่าพบผู้ป่วยสงสัยโรคชิคุนกุนยา 1 ราย
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24