ออกพ้นหมอกควันกำจัดยุงลาย หมู่ที่ 25 บ้านใหม่พัฒนา

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองช่าง และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อสม. หมู่ที่ 25 บ้านใหม่พัฒนา ออกพ้นหมอกควันกำจัดยุงลาย เนื่อจากพบผู้ป่วยโรคชิคุนกุนยา 1 ราย โรคไข้เลือดออก 1 ราย

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24