กิจกรรมโคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด ในการปลูกต้นทองอุไร พรวนดิน ใส่ปุ๋ย รดน้ำ ณ หมู่ 16 บ้านฝายมอญ

กองส่งเสริมการเกษตร กองช่าง งานป้องกัน สำนักปลัด และงานสาธาฯ ดำเนินกิจกรรมโคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด ในการปลูกต้นทองอุไร พรวนดิน ใส่ปุ๋ย รดน้ำ ณ หมู่ 16 บ้านฝายมอญ

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24