ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ (สุนัขและแมว)
ประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความเห็นประชาชน
เรื่อง ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ (สุนัขและแมว)
วันที่ 2 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24