กิจกรรม "ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว"
นางสาวอรรถศรี มูลเงิน รองปลัด อบต.หนองสาหร่าย รักษาราชการแทนปลัด อบต.หนองสาหร่าย ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย เป็นประธานเปิดงานโครงการส่งเสริมให้ความรู้ทางการเกษตร ประจำปี 2563 กิจกรรม "ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว" ณ นิคมสร้างตนเองลำตะคอง หมู่ที่ 11 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24