ประชุมสภา อบต.หนองสาหร่าย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม อบต.หนองสาหร่าย

  

  

   

 

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24