โครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรม ส่งเสริม การปลูกข้าวอินทรีย์ ในวงบ่อซีเมนต์

กองส่งเสริมการเกษตร อบต.หนองสาหร่าย จัดงานโครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรม ส่งเสริม การปลูกข้าวอินทรีย์ ในวงบ่อซีเมนต์ ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหนองสาหร่าย หมู่ที่ 5 บ้านซับหวาย

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24