โครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพเพียง ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมฝึกอบรมการเลี้ยงหอยขมในวงบ่อซีเมนต์

กองส่งเสริมการเกษตร อบต.หนองสาหร่ายจัดโครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพเพียง ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมฝึกอบรมการเลี้ยงหอยขมในวงบ่อซีเมนต์ ณ ศูนย์บริการและถ่ายยทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำ

ตำบลหนองสาหร่าย หมู่ที่ 5 บ้านซับหวาย

 

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24