การฝึกอบรมเรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแกนนำทางด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.หนองสาหร่าย จัดการฝึกอบรมเรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแกนนำทางด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุม อบต.หนองสาหร่าย

  

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24