ประชุมประจำเดือน อสม รพสต.บ่อทอง

 

 

มีการแจ้งสถานการณ์ไข้เลือดออกและเน้นย้ำให้ อสม. ออกตรวจลูกน้ำยุงลายในหมู่บ้าน เพื่อป้องกันไข้เลือดออก ร่วมประชุม

นำโดยนายสิทธิชัย อภิธนาภิรักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย นายสุขสวัสดิ์  วงศ์เตชะ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย

และกองสาธารณสุข 

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24