โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT
โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT
ในวันที่ 14 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมอบรม ทั้งหมด 4 โรงเรียน เป็นการอบรมเรื่องการใช้โปรแกรม Paint การใช้เครื่องมือโปรแกรมเบื้องต้น...
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24