รับรางวัลชมเชย(ระดับทอง) ระดับประเทศ ประจำปี 2563

ทีมผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) ป้องกันเด็กจมน้ำ อบต.หนองสาหร่าย เข้าร่วมประชุม ชี้แจงการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ ระดับเขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2564 และได้รับรางวัลชมเชย(ระดับทอง) ระดับประเทศ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

 

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24