การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เสริมสร้าง Health Literacy

โครงการศูนย์บริการสาธารณสุขกองสาธารณสุขฯ ได้เล็งเห็นปัญหา

โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs โดยเฉพาะโรคเบาหวาน และความดัน ซึ่งเป็นสาเหตุของความเจ็บป่วยอื่นตามมา จึงได้จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เสริมสร้าง Health Literacy
ตามหลักการจัดการโรคเรื้อรังแนวใหม่ ด้วยหลัก 4 อ. (อารมณ์ อาหาร ออกกำลังกาย และเอาพิษออก)
ด้วยการให้ความรู้ เรื่อง 4 อ. และสาธิตการปฏิบัติตามหลัก 4 อ. ที่ถูกต้อง แก่ผู้สูงอายุและประชาชนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย เพื่อลดอัตราการเกิดผู้ป่วยโรคเรื้อรังรายใหม่ และควบคุมและลดอัตราการเกิดผู้ป่วยเบาหวานและความดันสูงรายใหม่
ออกให้ความรู้ทั้งหมด 25 หมู่บ้าน ตั้งแต่วันที่ 15 - 30 มีนาคม 2564
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24