โครงการรณรงค์ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
 
 
 
  
 
 
นายสมศักดิ์ ใจเย็นได้เป็นประธานเปิดพิธีโครงการรณรงค์ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยมีวิทยากร คือ ผู้อำนวยการ รพสต.บ่อทอง
และหัวหน้าสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 2 ท่าน มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ชาวบ้านในต.หนองสาหร่าย 
นายมิชา พงษ์สว่าง นายกอบต.หนองสาหร่าย ได้มอบป้ายประชาสัมพันธ์การรณรงค์ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
ให้กับทุกหมู่บ้านในเขตตำบลหนองสาหร่าย
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24