โครงการแว่นแก้วตาใส

    

โครงการแว่นแก้วตาใส

โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.หนองสาหร่าย ซึ่งได้รับอนุมัติงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองสาหร่าย  

เข้ารักษา ณ โรงพยาบาลโคราชเมมโมเรียล วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

 

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24