บวงสรวงดวงวิญญาณท้าวสุรนารี

  

 

 

นายกมิชา  พงษ์สว่าง ได้มอบหมายให้นายสิทธิชัย อภิธนาภิรักษ์ รองนายกอบต.หนองสาหร่าย และนางสาวอรรถศรี

มูลเงิน รองปลัดอบต.หนองสาหร่าย เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาท้าวสุรนารี เพื่อเป็นการสักการะดวงวิญญาณของ

ท้าวสุรนารี ในช่วงเช้า และมีการรำบวงสรวงดวงวิญญาณท้าวสุรนารี ในช่วงเย็น 

 ที่ทำการอำเภอปากช่อง วันที่ 25 เมษายน 2559 

 

 

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24