ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1

วันที่ 14 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมหนองสาหร่าย

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24