ประชุมสภา อบต.หนองสาหร่าย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2

ประชุมสภา อบต.หนองสาหร่าย

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2

วันที่ 24 สิงหาคม 2559

ณ ห้องประชุม อบต.หนองสาหร่าย

 

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24