กิจกรรมโครงการ Big cleaning day ทำดีเพื่อพ่อ ล่องเรือเก็บขยะลำตะคอง

 

 

ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่ายร่วมกับชมรมฮักเขาใหญ่ โรงเรียนปากช่อง ชมรมเรารักลำตะคอง ได้จัด "กิจกรรมโครงการ Big cleaning day ทำดีเพื่อพ่อ ล่องเรือเก็บขยะลำตะคอง" นำโดย รองนายกสิทธิชัย อภิธนาภิรักษ์ พร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 หมู่ที่ 23 ประชาชนชุมชนท่ามะนาวและประชาชนผู้มีจิตอาสาได้รับความอนุเคราะห์อาหารและน้ำดื่ม เรือเพื่อใช้ในการดำเนินการ จากหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานเอกชนต่าง ๆ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือและให้ความสนับสนุนให้กิจกรรมโครงการดังกล่าวสำเร็จลุล่วง พร้อมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกให้กับนักเรียน เยาวชนถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติพร้อมทั้งรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่กับชาวตำบลหนองสาหร่ายตลอดไป

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24