โครงการส่งเสริมปรับปรุงบำรุงดิน

นายมิชา พงษ์สว่าง นายกอบต.หนองสาหร่าย มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ ใจเย็น รองนายกอบต.หนองสาหร่าย เป็นประธานเปิดพิธีโครงการส่งเสริมปรับปรุงบำรุงดิน

วัตถุประสงค์

1. ส่งเสริมให้เกษตรปลูกถั่วเขียวเป็นปุ๋ยพืชสดในนาข้าว เพื่อปรับปรับบำรุงดิน

2. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้หลังจากการทำนา

3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดินให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน

ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลหนองสาหร่าย หมู่ที่ 5 บ้านซับหวาย

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

 

 

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24