โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ชมรมผู้พิการในเขตตำบลหนองสาหร่าย

ครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ชมรมผู้พิการในเขตตำบลหนองสาหร่าย

1.สาธิตอาชีพหัถเวชบำบัด

2.สาธิตการทำเทียนหอมสปาแบบต่างๆ

3.สาธิตการทำพุ่มบายศรีประดิษฐ์ด้วยผ้า

4.สาธิตการถักหมวกไหมพรม

วันที่ 11 มีนาคม 2560

ณ มณฑลสถาน ศินารา มันดารา หมู่ที่ 9 บ้านผัง 13

 

 

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24