โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี ต.หนองสาหร่าย ประจำปีงบประมาณ 2560

    yes โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี ต.หนองสาหร่าย ประจำปีงบประมาณ 2560  yes  

นายมิชา พงษ์สว่าง นายกอบต.หนองสาหร่าย พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ ใจเย็น รองนายกอบต.หนองสาหร่าย              นายสุขสวัสฎ์ วงศ์เตชะ ปลัดอบต.หนองสาหร่าย

มอบบ้าน ให้แก่ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้ยากจน ดังนี้

 

1. นายเนื่อง พุทธสระน้อย บ้านเลขที่ 369/1 ม.3 บ้านคลองยาง ต.หนองสาหร่าย 

 

 

 

2. นางซาย เลสูงเนิน บ้านเลขที่ 150 ม.5 บ้านซับหวาน ต.หนองสาหร่าย

 

 

 

3. นายประยุทธ์ ประยูรสิงห์ บ้านเลขที่ 165 ม.25 บ้านใหม่พัฒนา ต.หนองสาหร่าย

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24