ระเบียบหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย (เอกสารดาวน์โหลด)

 

ภาพการประชุม หลักประกันสุขภาพ อบต.หนองสาหร่าย ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558

    

โครงการแว่นแก้วตาใส-กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.หนองสาหร่าย ร่วมกับ โรงพยาบาลเมโมเรีบล ตรวจวัดและตัดแว่นตาฟรีให้กับชาวบ้านในเขตตำบลหนองสาหร่าย ช่วงเช้า สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี นิคมลำตะคองและช่วงบ่าย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อทอง ในวันที่ 28 มกราคม 2558   

พิธีมอบแว่นสายตาแก่ผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสายตาตำบลหนองสาหร่าย-จากกองทุนหลักประกันสุขภาพได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดซื้อแว่นสายตาแก่ผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสายตาตำบลหนองสาหร่าย โดยมีรองนายกสมศักดิ์ ใจเย็น และรองนายกสิทธิชัย อภิธนาภิรักษ์ เป็นตัวแทนนายกมิชา พงษ์สว่างเป็นตัวแทนมอบแว่นตาให้แก่ผู้สูงอายุ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558  

ติดตามผลการผ่าตัดต้อกระจก-โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.หนองสาหร่าย ได้ทำการติดตามผลการผ่าตัดต้อกระจกตาครั้งสุดท้าย ในวันที่ 3 มีนาคม 2559

กิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาความรู้

โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อจัดทำแผนสุขภาพชุมชน กองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ตำบลหนองสาหร่าย

วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2559 ณ จังหวัดนครนายก  

 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24