โครงการค้นหาคนเก่งด้านสารสนเทศ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายนโยบายและแผน สำนักปลัด ได้จัดทำโครงการค้นหาคนเก่งด้านสารสนเทศ เพื่อเป็นการส่งเสริม ผลักดันให้เยาวชนภายในตำบลหนองสาหร่ายมีการตื่นตัวในการศึกษาหาความรู้ในด้านสารสนเทศ สามารถเพิ่มพูนทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวันได้
 
    นายมิชา พงษ์สว่าง นายกอบต.หนองสาหร่าย มอบหมายให้ นายจิรชาติ เฉยสวัสดิ์ เลขานุการนายก เป็นประธานเปิดงานโครงการ พร้อมด้วย อาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครอง
 
    โดยการแข่งขันเป็นการแข่งระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5-6 โดยจัดส่งเป็นทีมๆละ 2 คนโดยแต่ละโรงเรียนจะส่งกี่ทีมก็ได้ 
 
 
    รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนบ้านมะนาว
    รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
    รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3 ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
    รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนบ้านคลองยาง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24