ขอเชิญชวนผู้รับบริการ หรือผู้ติดต่อขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ขอเชิญชวนผู้รับบริการ หรือผู้ติดต่อขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ง่ายๆ เพียง สแกน QR Code หรือ ทางเว็บไซต์ : http://itas.nacc.go.th/go/eit/bqtqiq

 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24