ศึกษาดูงาน

 

เทศบาลตำบลมะรือโบตก อ.ระแงะ จ. นราธิวาส มาศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลลากร

ประจำปี 2559 ณ อบต.หนองสาหร่าย ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24