ติดตามผลการผ่าตัดต้อกระจก

โครงการแว่นแก้วตาใส

โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.หนองสาหร่าย ได้ทำการติดตามผลการผ่าตัด

ต้อกระจกตาครั้งสุดท้าย ในวันที่ 3 มีนาคม 2559

 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24