โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2559

   

  

  

  

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ได้จัดโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2559 ได้ดำเนินกิจกรรมจำนวน 3 วัน คือ

12 เมษายน 2559 สถานที่จัดงาน บ้านหนองคู หมู่ที่ 4 วัดไตรรัตน์

13 เมษายน 2559 สถานที่จัดงาน บ้านเฉลิมราษฎร์ หมู่ที่ 21  วัดศรีมาศฎร์บำรุง

14 เมษายน 2559 สถานที่จัดงาน บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 25 ศาลากลางหมู่บ้าน

ภายในงานมีกิจกรรม อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุในการดูแลตนเองและทันต่อเหตการณ์ปัจจุบัน พร้อมมีกีฬาพื้นบ้านเพื่อสร้างความสามัคคีภายในหมู่บ้าน และสร้างความสนุกสนานให้ประชาชนได้ร่วมสนุกกัน อีกทั้งมีการประกวดนางสาวผู้สูงอายุ โดยคำนึงถึงการดูแลรักษาตนเอง และความสนุกสนานให้แก่ผู้สูงอายุโดยให้มีส่วนร่วมในกิจกรรม

 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24