โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 

 

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ประจำปีงบประมาณ 2559 (ชุมชนเข้มแข็งต้านภัยยาเสพติด)
ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา   วันที่ 20 มิถุนายน 2559

 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24