โครงการอบรมการสื่อสารเพื่อประชาคมอาเซียน

 

นายมิชา พงษ์สว่าง นายกอบต.หนองสาหร่าย มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ ใจเย็น เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการสื่อสารเพื่อประชาคมอาเซียน

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการติดต่อสื่อสารได้ดีขึ้น สามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ และมีการตื่นตัวในการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ

ณ ห้องประชุม อบต.หนองสาหร่าย

วันที่ 20 มิถุนายน 2559

 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24